تعریف بازی

ویژگی‌های که بتوان فعالیتی را بازی نماید:

۱- بازی دارای انگیزه درونی است هدف آن در خودش نهفته است و تنها به خاطر رضایت حاصل از انجام آن صورت می‌پذیرید.

۲- بازی به صورت آزادانه انتخاب شود و کودک حق انتخاب برای انجام دادن و یا ندادن آن دارد.

۳- بازی باید خوشایند باشد و کودک از آن لذت ببرد.

۴- بازی دارای ویژگی واقعیت گریزی است و با عنصر وانمود سازی به معنای بر هم ریختن واقعیت برای انطباق با رغبت‌های بازیکن همراه است.

منابع

فرگاس پیتر، هیوز(۱۳۹۰) روان شناسی بازی ((کودکان، بازی و رشد))، ترجمه کامران گنجی؛ تهران

Leave a Reply


*