احکام بازی بیلیارد

- تأسیس باشگاه بیلیارد

 نظر شما راجع به تاسیس و تشکیل باشگاه های بیلیارد و همچنین بازی کردن با بیلیارد چیست؟
 در صورتی که بیلیارد جزء آلات قمار محسوب نشود و برد باختی روی آن صورت نگیرد اشکالی ندارد.
۲- بازی بیلیارد
 حکم بازی بیلیارد چیست؟
 اگر در عرف محل بعنوان آلت قمار شناخته نشود بازی با آن بدون برد و باخت مالی اشکالی ندارد.
۳- شیوع بازی بیلیارد
 با توجه به اینکه اخیرا در کشور بازی بیلیارد رونق یافته و حتی در شهر های کوچک نیز باشگاههای مربوط به این بازی یافت می شود نظر شما در مورد این بازی چیست .
 بدون برد و باخت مالی مانعی ندارد.
۴- حکم شرعی بازی بیلیارد
 با عنایت به اهمیّت ورزش از دیدگاه اسلام، و توسعه اماکن و فضاهاى ورزشى و فرهنگى، و به منظور پیشگیرى از تهاجم و شبیخون دشمن، و با توجّه به این که ورزش و حرکات جسمانى موجب نشاط جسمى و روحى انسان، و مقدّمه تحصیل سلامتى و حفظ و تداوم آن در جامعه اسلامى است، خواهشمند است نظریّه شرعى خود را نسبت به راه اندازى ورزش بیلیارد اعلام نمایید.
 هرگاه بازى مذکور از عنوان آلت قمار خارج شده باشد، و در نزد توده مردم به عنوان یک سرگرمى یا ورزش شناخته شود، بازى با آن بدون برد و باخت مالى اشکالى ندارد. در غیر این صورت جایز نیست.

Leave a Reply


*